Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Jelen weboldal üzemeltetője – https://neurofree.hu/-, adatkezelője, valamint szakmai koordinátora Bukó Andrea egyéni vállalkozó.

Székhely: 2233 Ecser, Arany J. u. 77.

Telefonszám +36-20/9212-204
E-mail info@neurofree.hu

A személyes adatokat bizalmasan, az Európa Parlament General Data Protection Regulation (GDPR, 2016/679) Rendeletének megfelelően kezelem és külső félnek nem adom át. A személyes adatokat az Adatkezelő a SalesAutopilot szoftvere (SaaS) segítségével tarja nyilván, melyet a SalesAutopilot Szolgáltatási Szerződése szabályoz. A Szolgáltatási szerződés egyben a GDPR által előírt Adatfeldolgozói Szerződés követelményeinek maradéktalanul megfelel, így az Adatfeldolgozói Szerződés szerepét is betölti.

Az adatokhoz az Adatkezelőn kívül harmadik személy más nem fér hozzá. Az emailen elküldött adatok biztonságára az email szolgáltató (gmail, yahoo, stb.) adatvédelmi előírásai érvényesek. Az adatkezelés időtartama – amennyiben jogszabályi előírás erről nem rendelkezik – az adatkezelés céljának megvalósulásáig vagy visszavonásig tart.

Bukó Andrea mint a szolgáltatás nyújtója és Adatkezelő a kapcsolatfelvételi űrlapon név és e-mail cím adatokat kérek űrlap beküldésekor. Beküldő kérésére vagy a szolgáltatás nyújtást követően a kapcsolatfelvételi adatokat törlöm.

Adatkezelés célja: a jelen kérdőívben megadott adatok gyűjtése és kezelése a neurofeedback tréning eredményesebbé tételét, továbbfejlesztését szolgálja, valamint szakmai tájékoztatás nyújtását az érdeklődő konkrét kérése – rublikában tett jelzés – ismeretében. A személyes adatokat bizalmasan, az Európa Parlament General Data Protection Regulation (GDPR, 2016/679) Rendeletének megfelelően kezeljük és külső félnek nem adjuk át. A személyes adatokat az Adatkezelő a SalesAutopilot szoftvere (SaaS) segítségével tarja nyilván, melyet a SalesAutopilot Szolgáltatási Szerződése szabályoz. A Szolgáltatási szerződés egyben a GDPR által előírt Adatfeldolgozói Szerződés követelményeinek maradéktalanul megfelel, így az Adatfeldolgozói Szerződés szerepét is betölti.

Az adatokhoz az Adatkezelőn túl más nem fér hozzá. Az emailen elküldött adatok biztonságára az email szolgáltató (gmail, yahoo, stb.) adatvédelmi előírásai érvényesek. Az adatkezelés időtartama – amennyiben jogszabályi előírás erről nem rendelkezik – az adatkezelés céljának megvalósulásáig vagy visszavonásig tart.

érintett adatok köre: adatbirtokos neve, telefonos és e-mail elérhetősége;
adatátadás célja: fejlesztési program összeállítása, szakmai segítségnyújtás;
adatkezelés időtartama: az adatbirtokos, érintett szolgáltatás megrendelése és annak teljesítése; teljesítést követő program zárás időpontja, egyénenként eltérő időtartam;
az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése:

Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatok átadását követően, az adatbirtokos/érintett/átadó fél jogai az alábbiak:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt kötelező adatkezeléseket kivéve – azok törlését vagy zárolását a megadott e-mail címen vagy az Adatkezelő bármely elérhetőségén.

  1. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, tevékenységéről, továbbá arról, hogy kikhez és milyen célból továbbította az adatokat.
  2. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.
  3. A valóságnak nem megfelelő személyes adatot az Adatkezelő. köteles helyesbíteni. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
  4. Az Adatkezelő törli a személyes adatot, ha – kezelése jogellenes, – az érintett kéri, – az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható és a törlést törvény nem zárja ki, – az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, – azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte
  5. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet és mindazokat a t. értesíti, akiknek Kirnbauer Andrea korábban az adatot továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az érintett jogos érdekét nem sérti.
    6.1 Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

6.2 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség: Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről: Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre az adatrögzítés helyétől függően a Budapest Környéki Törvényszék illetékes.
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog): Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
Jogorvoslati lehetőséggel az illetékes Budapest Környéki Törvényszéknél, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36(1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu